Дирекція Інституту

Круглашов Анатолій Миколайович
Круглашов Анатолій МиколайовичДиректор Інститутуakruglas@gmail.com
Доктор політичних наук, професор

Народився 23 жовтня 1962 року у м. Кременчук, Полтавської області. Там же закінчив середню школу № 18 у 1979 році.  В цьому ж році поступив на вечірнє відділення історичного факультету Чернівецького державного університету. Трудову діяльність почав на Кременчуцькому автомобільному заводі, продовжив її у Чернівецькій міськлікарні № 1. У жовтні 1980 року був призваний на строкову службу, яку розпочав на Балтійському, продовжував на Північному Флоті. Звільнився в запас у грудні 1983 року. З 1985 року перейшов на денне навчання на історичному факультету ЧДУ, який закінчив у 1988 році з відзнакою. Після цього працював асистентом, заступником секретаря, секретарем комітету ЛКСМУ Чернівецького державного університету. У 1990 р. вступив до аспірантури за спеціальністю Всесвітня історія, яку закінчив у 1993 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Ідейно-теоретичні позиції Російської секції міжнародного Товариства Робітників (1870 – 1873 р.» у 1994 р. (науковий керівник – проф. Шаповалов В.В.). По закінченню аспірантури працював асистентом кафедри історії нового та новітнього часу. У 1994 р. був обраний заступником голови Чернівецької обласної ради по виконавчій роботі, а у 1995 році – призначений заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Після звільнення з цієї посади працював доцентом кафедри історії нового та новітнього часу. З 1996 по 1999 р. навчався у докторантурі Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. З 1999 року – зав. кафедри політології та соціології історичного факультету ЧДУ. У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Політичні ідеї Михайла Драгоманова» у Інституті політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, науковий консультант – проф. Макар Ю.І. Після захисту продовжив працювати завідувачем кафедри політології (2003 – 2006 рр.), пізніше перейменованої в кафедру політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з 2006 р.). У 2010 р. призначений на посаду Директора науково-дослідницького інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень (за сумісництвом).

За час роботи неодноразово обирався координатором (головою) Буковинського політологічного центру, був депутатом Чернівецької міської ради (1990 – 1994 рр.), Головою Аналітично-консультативної ради при голові Чернівецької обласної адміністрації (2003 – 2005 рр.), Головою Громадської колегії (2005 – 2006 рр.) при голові Чернівецької обласної адміністрації (ЧОДА), Головою Громадської Ради при голові ЧОДА (2006 – 2010 рр.), заступником Голови громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації (2010 – 2011 рр.). та обраний Головою Громадської ради при Чернівецькій обласній адміністрації у 2011 році. Виконував низку інших громадських доручень, зокрема був керівником Центру європейських студій, Центру європейських та регіональних досліджень в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Нагороди:

За час роботи заохочувався подяками ректора, відзнаками Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної Ради та Чернівецької обласної державної адміністрації. Нагороджений Почесною Грамотою МОНУ, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Верховної ради України, Почесним званням «Заслужений працівник освіти України».

Тематика наукових досліджень:

Коло наукових інтересів охоплює дослідження проблем європейської інтеграції, історії та теорії політичної науки, політичної історії Східної Європи, посткомунізм, етнополітологію, політичну регіоналістику та окремі аспекти теорії та практики державного управління.

Додаткова інформація:

Запрошувався на викладацьку роботу в Академії Істрополітані, Академії Істрополітані Новій (Словаччина) з 1996 по 2002 рр. Працював запрошеним професором в Університеті Альберти (Едмонтон, Канада – 1998 – 1999, 2002 – 2003 рр.), професором Ягеллонського університету (Краків, Польща, 2006 – 2008 рр.), запрошеним професором  Європейського гуманітарного університету у 2001 – 2004 рр. (Мінськ, Білорусь), професором і куратором магістерської програми Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва, з 2006 року). Запрошувався для прочитання курсу лекцій у Російський гуманітарний університету (Москва, Росія, 2005 р.).

Брав участь у діяльності Міжнародної асоціації україністів, а в 1999 – 2002  рр. був членом її Міжнародного Бюро, був членом Канадської Асоціації славістів, Американської політологічної асоціації (APSA), Асоціації дослідників національностей (ASN)є членом Української Асоціації Політичних наук (з 2002 року – член її Президії), в інших міжнародних асоціаціях. З 2010 року обраний членом Української Академії політичних наук. Експерт ВАК України у 2004-2008 рр., член Науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України з 2008 р. Заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (та кандидатських) дисертацій з політичних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з 2004 р.).

Член редколегій та наукових рад низки наукових періодичних видань: Румунія – “Eurolimes”, Польща – “Nowa Ukraina”, Молдова – “Moldoscopie”, Беларусь – «Вестник Брестского государственного университета» та «Палітычная сфера», в Україні – «Освіта регіону», «Політологічні та соціологічні студії» (науковий редактор) та інших.

Ротар Наталія Юріївна
Ротар Наталія ЮріївнаЗаступник директора інституту з наукової роботиnata_rotar@ukr.net
Доктор політичних наук, професор

Народилася 6 листопада 1970 року у м. Чернівці. Після закінчення у 1987 році Чернівецької загальноосвітньої школи імені Юрія Федьковича № 2 із золотою медаллю вступила на історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Після закінчення історичного факультету за спеціальністю історія, вступила до аспірантури по кафедрі історії народів Східної Європи за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Під час навчання в аспірантурі під керівництвом доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії народів Східної Європи, отримувала стипендію Президента України для аспірантів. 17 травня 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти» за спеціальністю 07.00.01 – історія України (науковий керівник – проф. В.М. Холевчук).

З відкриттям в Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича кафедри політології та соціології у липні 1998 р., була переведена на посаду асистента кафедри, а у 1999 р. – на посаду доцента. У 2001 р. Ротар Н.Ю. отримала атестат доцента кафедри політології та соціології.

У 2000–2002 роках два дозволених терміни отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2001-2004 роках Наталія Юріївна була вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

З 25 грудня 2004 року Ротар Н.Ю. навчалася в докторантурі за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У період навчання достроково – 26 жовтня 2007 року – захистила докторську дисертацію з обраної спеціальності за темою «Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду» (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Макар Ю.І.).Рішення Спеціалізованої вченої радиД 76.051.03 було затверджено ВАК України 17 січня 2008 року.

З листопада 2008 року працює на посаді професора кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 20 січня 2011 року Ротар Н.Ю. отримала диплом професора кафедри політології та державного управління.

З травня 2010 року виконує обов’язки заступника директора з наукової роботи Науково-дослідницького Інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень.

Нагороди:

Неодноразово заохочувалася подяками ректора, відзнаками Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної Ради та Чернівецької обласної державної адміністрації. Нагороджена Почесною Грамотою МОН України.

Тематика наукових досліджень:

Коло наукових інтересів визначається спектром проблем, що охоплює питання теорії політичної науки, зокрема еволюції методології дослідження політичної участі, політичної культури, системи представництва інтересів у період політичних трансформацій; європейської інтеграції; ціннісного виміру етнополітичних процесів в умовах глобалізації; політичної регіоналістики; теорії і практики державного управління.

Додаткова інформація:

У науковому доробку 6 монографій, посібник з грифом МОН України для студентів вищих навчальних закладів, понад 180 наукових публікацій в українських та зарубіжних виданнях. Брала активну участь в роботі понад 80 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів».

Сформульовані рекомендації щодо організації та підвищення ефективності діалогу між громадянами України та органами державної влади і місцевого самоврядування були використані у процесі розробки пропозицій до проекту Закону України «Про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування» та були включені до узагальненої аналітичної записки, підготовленої Українським Центром політичного менеджменту та надісланої до Секретаріату Кабінету Міністрів України (вих. № 01/09-ц від 24.02.2006).

Під час роботи над проектами в рамках Буковинського політологічного центру, Центру європейських студій та програми «Політичне управління регіональним розвитком» (2004 р., № реєстрації теми у ЧНУ 7501) була сформульована низка рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування щодо підвищення їх взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

За час роботи неодноразово обиралася членом бюро Буковинського політологічного центру, Центру європейських студій, Центру європейських та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Виконувала низку інших громадських доручень.

З 2008 р. – член Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті по захисту докторських дисертацій. Член редколегій та наукових рад низки наукових періодичних видань: «Політологічні та соціологічні студії» (відповідальний секретар), «Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини», «Історико-політичні проблеми сучасного світу», «Форум», «Міжнародні відносини» та інших.

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна