Friday, 13 April 2018 13:10

Положення про НДІ ЄІРД

ПОГОДЖЕНО

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

__________________ С.В. Мельничук

2009

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міністра освіти і науки України

__________________ М.В. Стріха

2009

 

Положення про науково-дослідницький Інститут

Європейської інтеграції та регіональних досліджень

 

І. Загальні положення 

     1.1. Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (далі – НДІ ЄІРД) є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – університет).

     1.2. Метою діяльності НДІ ЄІРД є проведення ним фундаментальних і прикладних наукових досліджень процесів європейської інтеграції України в контексті сучасного політичного, соціально-економічного та етнічного розвитку країн Південно-Східної, Центральної та Західної Європи та забезпечення на цій основі умов здійснення поглиблених наукових і аналітичних прогнозів регіонального розвитку.

     1.3. НДІ ЄІРД у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, статутом університету та цим Положенням.

     1.4. Положення діє у рамках виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми “Наука в університетах” на 2008-2012 роки (далі Програма).

1.5. НДІ ЄІРД здійснює наукові дослідження та аналітичні розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та аналітичної діяльності, їх впровадження в навчальний та управлінські процеси, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності НДІ ЄІРД, які затверджуються замовниками за поданням університету.

1.6. НДІ ЄІРД створюється на навчальних і наукових площах університету та має відповідне матеріальне забезпечення.

1.7.     Місцезнаходження НДІ ЄІРД: м. Чернівці, вул. Нагірна, 7.

 ІІ. Головні завдання діяльності НДІ ЄІРД

2.1.              Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, розробка експертних висновків і прогнозних оцінок, підготовка аналітичних матеріалів та пропозицій із досліджуваних проблем.

2.2.              Організація міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів відповідно до напряму досліджень та розробок.

2.3.              Поглиблена наукова і аналітична підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними наукових досліджень і аналітичних розробок.

2.4.              Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, менеджерів державного управління. 

ІІІ. Основні напрями діяльності НДІ ЄІРД

3.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, які відповідають світовому рівню.

3.2. Участь у підготовці студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та аналітичної діяльності НДІ ЄІРД і вимог регіонального розвитку економіки.

3.3. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, здійсення післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і аналітичної діяльності НДІ ЄІРД.

3.4. Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.

3.5. Використання кадрового наукового потенціалу НДІ ЄІРД для вирішення актуальних наукових, політичних, соціально-економічних та культурних проблем регіонального розвитку.

3.6. Інтегрування науково-навчальної діяльності НДІ ЄІРД з науковою діяльністю академічних наукових установ та процесом державного управління регіональним розвитком.

3.7. Міжнародне наукове та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, зокрема міжнародними фондами.

IV.           Управління, керівництво та кадри НДІ ЄІРД

4.1. НДІ ЄІРД підпорядковується безпосередньо ректору університету.

4.2.   НДІ ЄІРД очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства, забезпечує належний рівень трудової і виконавчої дисципліни, керує і організовує роботу, спрямовану на виконання поточних і перспективних завдань, представляє НДІ ЄІРД в інших установах, закладах і організаціях.

4.3. Директор подає ректору пропозиції щодо кандидатур своїх заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи.

4.4. У НДІ ЄІРД створюється науково-технічна рада (далі – рада), яку очолює директор. Рада є колективним дорадчим органом.  

Рада заслуховує звіти та інформацію працівників НДІ ЄІРД про виконання робіт, одержані наукові та науково-прикладні результати, погоджує кандидатури працівників на відзнаки за наукові досягнення, заслуховує наукові доповіді здобувачів наукового ступеня тощо. Для забезпечення поточної діяльності ради на одного з працівників НДІ ЄІРД можуть покладатись функції ученого секретаря ради.

4.5.              Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і іншої діяльності визначає основні напрями діяльності НДІ ЄІРД, здійснює організацію і координацію науково-дослідної роботи.

4.6. Чисельність наукових працівників НДІ ЄІРД становить не менше 50% від загального складу його працівників.

4.7. Для організації роботи за тематикою в НДІ ЄІРД створюються наукові відділи, тематичні групи та проблемні лабораторії, що очолюються докторами і кандидатами наук, які мають вагомі наукові резульатати та досвід роботи за профілем дільності цих підрозділів.

4.8.              Науково-навчальна проблемна лабораторія має у складі наукових, науково-педагогічних та адмінстративно-допоміжних працівників, для яких ця робота в НДІ ЄІРД є основною. Обов'язковим для науково-навчальних проблемних лабораторій є залучення студентів (магістрантів) для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою.

4.9. Тематичні групи можуть входити до складу віділів та проблемних лабораторій, або функціонувати в НДІ ЄІРД окремо. До роботи в тематичних групах залучаються студенти для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою або на безоплатній основі.

V.               Права НДІ ЄІРД      

Для виконання своїх завдань НДІ ЄІРД має право:

5.1.              На пріоритетне у межах університету забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, поповнення та оновлення матеріально-технічної бази.

5.2.              Здійснювати відбір на факультетах і кафедрах за сприянням зав.кафедр та деканів, керівництва університету обдарованих студентів та аспірантів за їх бажанням для залучення до наукової роботи, поглибленої наукової та науково-технічної підготовки.

5.3.              Подавати в установленому порядку пропозиції щодо зменшення навчального навантаження окремим магістрантам за рахунок збільшення часу виконання ними наукових досліджень і розробок.

5.4.              Отримувати в пріоритетному порядку в університеті додаткові штатні посади наукових і науково-педагогічних працівників для працевлаштування в НДІ ЄІРД випускників магістратури та аспірантури, що пройшли в ньому поглиблену наукову та науково-технічну підготовку.

5.5.              У встановленому законодавством порядку здійснювати ділові та наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн.

5.6.              У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, послуг, продажу науково-технічної продукції, ліцензій тощо у межах головного наукового напряму діяльності НДІ ЄІРД.

5.7.              Залучати для виконання робіт вітчизняних та іноземних спеціалістів на контрактній основі, за договорами підряду та на інших умовах, що не суперечать законодавству.

5.8.              Преміювати працівників НДІ ЄІРД за досягнуті наукові та науково-прикладні результати.

VI.            Результативність діяльності НДІ ЄІРД

6.1. Кожен науковий працівник НДІ ЄІРД повинен:

-       щороку опублікувати не менше трьох наукових статей у фахових виданнях ВАК та закордонних фахових виданнях, серед яких не менше ніж одна – одноосібна;

-       здійснювати керівництво науковими дослідженнями та розробками студентів, відповідаючи за їх індивідуальну поглиблену наукову та аналітичну підготовку.

6.2. Науковці НДІ ЄІРД, що готують до захисту докторську дисертацію, повинні видавати наукову монографію за темою дисертації.

6.3. Доктори та кандидати наук, що беруть участь у навчальному процесі в НДІ ЄІРД, повинні мати протягом терміну виконання програми виданими не менше п’яти друкованих аркушів власного доробку в підручниках та навчальних посібниках.

6.4.              Кожна фундаментальна чи прикладна науково-дослідна робота, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету два й більше років, повинна завершуватись завершальним науковим звітом і підготовкою наукових публікацій, як правило, наукової монографії.

6.5.              Кожен магістрант, що пройшов наукову підготовку в НДІ ЄІРД протягом понад півтора роки, повинен мати не менше двох наукових публікацій у фахових виданнях ВАК чи закордонних фахових виданнях.

6.6.              НДІ ЄІРД має сприяти підвищенню рівня науково-освітньої кооперації шляхом активізації та урізноманітнення форм роботи з установами Національної та галузевих академій наук, інших міністерств та організаціями.

6.7.              НДІ ЄІРД має забезпечити умови стажування аспірантів і молодих учених у провідних університетах та наукових центрах за профелем своєї діяльності.

6.8.              НДІ ЄІРД щороку повинен звітувати щодо результатів виконання завдань і заходів програми згідно з показниками, установленими державними замовниками відповідно до критеріїв та рівня фінансування Програми в поточному році.

VII.        Матеріально-технічне забезпечення

та фінансування діяльності   НДІ ЄІРД

7.1.      Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НДІ ЄІРД здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних, прикладних досліджень і розробок, коштів, що надійшли за надання послуг відповідно до функціональних повноважень, а також від грантової діяльності, залучення власних коштів НДІ ЄІРД, спонсорів, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

7.2.      НДІ ЄІРД зобов’язаний здійснювати модернізацію та оновлення своєї матеріально-технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за обраним науково-технічним напрямом, призначаючи щороку на це частину від загальних надходжень. Обґрунтування зазначених витрат погоджуються з керівництвом університету. Відповідна інформація надається державним замовникам на їх вимогу.

7.3.   На час експерименту оплата працівників НДІ ЄІРД здійснюється за окремою схемою та розрахунками, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки.

VIII.    Реорганізація і ліквідація НДІ ЄІРД

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію НДІ ЄІРД приймається Ректоратом ЧНУ за погодженням з Міністерством освіти та науки України.

 

 

Скачати Положення про НДІ ЄІРД в PDF

 

 

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна