Загальне
П'ятниця, 12 травня 2017 12:30 Автор
 1. проректор проф. Ушенко О.Г.
 2. проректор проф. Лопатинський Ю.М.
 3. проф. Круглашов А.М.
 4. проф. Ротар Н.Ю.
 5. проф. Добржанський О.В.
 6. проф. Бурдяк В.І.
 7. проф. Макар Ю.І.
 8. проф. Фісанов В.П.
 9. проф. Нікіфоров П.О.
Середа, 12 лютого 2020 11:16 Автор

НДІ ЄІРД підпорядковується безпосередньо ректору  університету. НДІ ЄІРД очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства. Директор подає ректору пропозиції щодо кандидатур своїх  заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи. У НДІ ЄІРД створюється науково-технічна рада, яку очолює директор. Вона є колективним дорадчим органом.  Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і іншої діяльності визначає основні напрями діяльності НДІ ЄІРД, здійснює організацію і координацію науково-дослідної роботи. Для організації роботи за тематикою в НДІ ЄІРД створюються наукові відділи, тематичні групи та проблемні лабораторії.

Список членів НДІ ЄІРД

ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ

 

 

• Директор інституту.

• Заступник директора інституту з наукової роботи.

• Заступник директора інституту з організаційно-проектної діяльності.

• Спеціаліст 1 категорії.

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

Мета діяльності – проведення комплексних наукових досліджень з питань європейської інтеграції України для встановлення закономірностей євроінтеграційних процесів, тенденцій розвитку міжнародного політичного співробітництва на сучасному етапі розширення Євросоюзу і перспектив української політики щодо зближення з ЄС.

Завдання діяльності:

• провести порівняльний аналіз інтеграційних стратегій держав ЦСЄ;

• визначити методи офіційної оцінки Євросоюзом відповідності політичних інститутів держав-кандидатів на вступ копенгагенським критеріям членства у ЄС;

• виявити імовірні тенденції процесу прийняття політичних рішень інституціями розширеного Євросоюзу щодо відносин з Україною;

• встановити закономірності переговорного процесу про вступ України до ЄС;

• зіставити інтеграційні заходи України з вимогами ЄС до політичного співробітництва з державами-партнерами;

• систематизувати принципи зовнішньої політики України з країнами Європи, які сьогодні входять до Євросоюзу.

• розкрити значення цивілізаційного підґрунтя сучасних європейських інтеграційних процесів;

• визначити, як фактори європейських цінностей та європейської ідентичності, використовуються при вирішенні конкретних політичних питань;

• виявити можливості та засоби використання цивілізаційної теорії для прогнозування перспектив розвитку інтеграційних процесів у політичній сфері.

Очікувані результати діяльності:

• проведення соціологічного дослідження;

• підготовка аналітичного звіту;

• публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;

• підготовка до друку наукових статей;

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

 

 

Мета діяльності – вивчення та оцінка політичних трансформаційних процесів на пострадянському просторі.

Завдання діяльності:

 • • визначення принципів та особливостей трансформаційних процесів на пострадянському просторі;
 • • визначення провідних зовнішніх і внутрішніх чинників формування засад та пріоритетів зовнішньої політики України щодо країн пострадянського простору;
 • • оцінка відповідності фактичного стану стратегічного партнерства України проголошеним засадам і принципам зовнішньої політики держави;
 • • визначення специфіки сучасних російсько-українських відносин, які зазнали трансформації під впливом оновлених геополітичних реалій.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення моніторингу процесу формування зовнішньополітичного курсу України;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

 

Мета діяльності – виявлення ключових чинників політико-системних трансформацій у країнах Південно-Східної Європи.

Завдання діяльності:

 • • дослідити найбільш важливі зовнішні та внутрішні чинники, що впливали на політико-системну трансформацію у країнах Південно-Східної Європи;
 • • визначити втрати й здобутки країн на шляху до ЄС та НАТО й вплив розширень на розвиток самих організацій;
 • • дослідити еволюцію ролі основних акторів сучасних міжнародних відносин у процесі східноєвропейських трансформацій;
 • • виявити основні проблеми економічної, політичної та ідеологічної складових системних перетворень у країнах Південно-Східної Європи;
 • • запропонувати цілісну картину південно-східноєвропейських трансформацій як основу для об’єктивного прогнозування.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення низки порівняльних досліджень політичних та соціально-економічних процесів в країнах Південно-Східної Європи та Україні;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукової монографії.

ВІДДІЛ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Мета діяльності – проведення узагальнюючого та всебічного аналізу транскордонного співробітництва як поняття і явища, з’ясування актуальності та необхідності подальшого розвитку транскордонного співробітництва для  інтеграційної політики України.

Завдання діяльності:

 • • вивчити історію розвитку, основні прояви та сучасний стан транскордонного співробітництва та його вплив на політико-економічне співробітництво в Центрально-Східній Європі;
 • • проаналізувати перспективи транскордонного співробітництва України та обґрунтувати необхідність залучення інших регіонів України до регіональної співпраці;
 • • окреслити пріоритетні галузі транскордонного співробітництва на українсько-російському кордоні;
 • • дослідити вплив транскордонного співробітництва на процеси регіональної інтеграції України.

Очікувані результати діяльності:

 • • здійснення моніторингу дій регіональної еліти по налагодженню транскордонної та міжрегіональної співпраці;
 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка практичних рекомендацій для органів державного управління та місцевого самоврядування у Чернівецькій області.

 ЛАБОРАТОРІЯ СУЧАСНИХ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

Мета діяльності – виявлення й дослідження закономірностей і особливостей сучасних етнополітичних процесів.

Завдання діяльності:

 • • визначити характерні риси різноманітних етнонаціональних моделей та уточнити етапи їх формування;
 • • розглянути політичні практики етностратегій у тоталітарних, посттоталітарних та демократичних етнонаціональних моделях;
 • • проаналізувати особливості легітимації демократичного політичного режиму в умовах становлення української етнонаціональної моделі;
 • • розкрити особливості етнокультурної маргінальності в Україні та її вплив на рівень конфліктності етнонаціональної моделі;
 • • встановити місце та роль етнополітичного чинника у системі національної безпеки України;
 • • здійснити апробацію деяких положень та гіпотез дослідження під час соціологічного опитування.

Очікувані результати діяльності:

 • • методологічне забезпечення процесу моніторингового дослідження;
 • • методологічне забезпечення соціологічних досліджень;
 • • підготовка та проведення соціологічних досліджень з проблем сучасних етнополітичних процесів;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

 ЦЕНТР БІЛОРУСИСТИКИ, ЛІТУАНІСТИКИ ТА БАЛТІЙСЬКИХ СТУДІЙ

 

 

Мета діяльності – дослідження особливостей політичних трансформаційних процесів у Республіці Білорусь та прибалтійських державах (Литва, Латвія, Естонія) .

Завдання діяльності:

 • • розкрити закономірності політичних та соціально-економічних перетворень у країнах регіону;
 • • розглянути вплив зовнішніх чинників на внутрішньополітичні процеси держав;
 • • проаналізувати прибалтійський досвід побудови євроінтеграційних стратегій;
 • • виявити основні проблеми та запропонувати пріоритетні напрями співробітництва України, Республіки Білорусь, Литви, Латвії та 

Очікувані результати діяльності:

 • • підготовка аналітичного звіту;
 • • публікація матеріалів дослідження у ЗМІ;
 • • підготовка до друку наукових статей.

 

 

Середа, 12 лютого 2020 10:43 Автор

Проекти, реалізовані Науково-дослідницьким Інститутом європейської інтеграції та регіональних досліджень

2019 рік

НДІ ЄІРД продовжує брати участі у реалізації проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA), який виконує ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», разом із Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (Румунія) та іншими партнерами. Термін реалізації проекту з 01.09.2018 р. по 31.08.2021 р. В рамках виконання цього проекту директор НДІ проф. А. М. Круглашов та керівник Центру сучасних етнонаціональних досліджень доц. Н. В.НечаєваЮрійчук взяли участь у роботі міжнародного круглого столу в Університеті Орадя на тему «Транскордонна співпраця країн-учасниць ЄС: теоретичні дослідження та кращі практики», який проходив з 7 по 9 травня, 2019.

2018 рік

 Робота з вітчизняними та зарубіжними партнерами Інституту принесла певні результати. Так, НДІ ЄІРД запрошено до участі у реалізації проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA), який виконує ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», разом із Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (Румунія) та іншими партнерами. Термін реалізації проекту - 01.09.2018 р. – 31.08.2021 р.

2017 рік

Разом із кафедрою політології та державного управління здійснювалась робота по завершенню проекту ТЕМПУС «ІНОТЛЕС».

2016 рік

Продовжена праця з виконання проекту INOTLES («Іновації у вивченні та викладанні Європейських студій») за проектом ТЕМПУС, де Інститут разом із кафедрою політології та державного управління виступає партнером у виконанні проекту. Зокрема у рамках цього проекту група науковців студентів ЧНУ на чолі з проф. Круглашовим А.М. відвідали міжнародний семінар у Брюсселі (березень ц.р.) та підсумкову міжнародну конференцію по проекту у Києві (червень 2016 р.).

П'ятниця, 13 квітня 2018 13:10 Автор

ПОГОДЖЕНО

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

__________________ С.В. Мельничук

2009

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міністра освіти і науки України

__________________ М.В. Стріха

2009

 

Положення про науково-дослідницький Інститут

Європейської інтеграції та регіональних досліджень

 

І. Загальні положення 

     1.1. Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (далі – НДІ ЄІРД) є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – університет).

     1.2. Метою діяльності НДІ ЄІРД є проведення ним фундаментальних і прикладних наукових досліджень процесів європейської інтеграції України в контексті сучасного політичного, соціально-економічного та етнічного розвитку країн Південно-Східної, Центральної та Західної Європи та забезпечення на цій основі умов здійснення поглиблених наукових і аналітичних прогнозів регіонального розвитку.

     1.3. НДІ ЄІРД у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, статутом університету та цим Положенням.

     1.4. Положення діє у рамках виконання Державної цільової науково-технічної та соціальної програми “Наука в університетах” на 2008-2012 роки (далі Програма).

1.5. НДІ ЄІРД здійснює наукові дослідження та аналітичні розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та аналітичної діяльності, їх впровадження в навчальний та управлінські процеси, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності НДІ ЄІРД, які затверджуються замовниками за поданням університету.

1.6. НДІ ЄІРД створюється на навчальних і наукових площах університету та має відповідне матеріальне забезпечення.

1.7.     Місцезнаходження НДІ ЄІРД: м. Чернівці, вул. Нагірна, 7.

 ІІ. Головні завдання діяльності НДІ ЄІРД

2.1.              Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, розробка експертних висновків і прогнозних оцінок, підготовка аналітичних матеріалів та пропозицій із досліджуваних проблем.

2.2.              Організація міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів відповідно до напряму досліджень та розробок.

2.3.              Поглиблена наукова і аналітична підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними наукових досліджень і аналітичних розробок.

2.4.              Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, менеджерів державного управління. 

ІІІ. Основні напрями діяльності НДІ ЄІРД

3.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, які відповідають світовому рівню.

3.2. Участь у підготовці студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та аналітичної діяльності НДІ ЄІРД і вимог регіонального розвитку економіки.

3.3. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, здійсення післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і аналітичної діяльності НДІ ЄІРД.

3.4. Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.

3.5. Використання кадрового наукового потенціалу НДІ ЄІРД для вирішення актуальних наукових, політичних, соціально-економічних та культурних проблем регіонального розвитку.

3.6. Інтегрування науково-навчальної діяльності НДІ ЄІРД з науковою діяльністю академічних наукових установ та процесом державного управління регіональним розвитком.

3.7. Міжнародне наукове та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, зокрема міжнародними фондами.

IV.           Управління, керівництво та кадри НДІ ЄІРД

4.1. НДІ ЄІРД підпорядковується безпосередньо ректору університету.

4.2.   НДІ ЄІРД очолює директор, який здійснює загальне керівництво відповідно до вимог законодавства, забезпечує належний рівень трудової і виконавчої дисципліни, керує і організовує роботу, спрямовану на виконання поточних і перспективних завдань, представляє НДІ ЄІРД в інших установах, закладах і організаціях.

4.3. Директор подає ректору пропозиції щодо кандидатур своїх заступників, які здійснюють управління за окремими напрямами роботи.

4.4. У НДІ ЄІРД створюється науково-технічна рада (далі – рада), яку очолює директор. Рада є колективним дорадчим органом.  

Рада заслуховує звіти та інформацію працівників НДІ ЄІРД про виконання робіт, одержані наукові та науково-прикладні результати, погоджує кандидатури працівників на відзнаки за наукові досягнення, заслуховує наукові доповіді здобувачів наукового ступеня тощо. Для забезпечення поточної діяльності ради на одного з працівників НДІ ЄІРД можуть покладатись функції ученого секретаря ради.

4.5.              Рада в межах затвердженого головного напряму наукової і іншої діяльності визначає основні напрями діяльності НДІ ЄІРД, здійснює організацію і координацію науково-дослідної роботи.

4.6. Чисельність наукових працівників НДІ ЄІРД становить не менше 50% від загального складу його працівників.

4.7. Для організації роботи за тематикою в НДІ ЄІРД створюються наукові відділи, тематичні групи та проблемні лабораторії, що очолюються докторами і кандидатами наук, які мають вагомі наукові резульатати та досвід роботи за профілем дільності цих підрозділів.

4.8.              Науково-навчальна проблемна лабораторія має у складі наукових, науково-педагогічних та адмінстративно-допоміжних працівників, для яких ця робота в НДІ ЄІРД є основною. Обов'язковим для науково-навчальних проблемних лабораторій є залучення студентів (магістрантів) для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою.

4.9. Тематичні групи можуть входити до складу віділів та проблемних лабораторій, або функціонувати в НДІ ЄІРД окремо. До роботи в тематичних групах залучаються студенти для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою або на безоплатній основі.

V.               Права НДІ ЄІРД      

Для виконання своїх завдань НДІ ЄІРД має право:

5.1.              На пріоритетне у межах університету забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, поповнення та оновлення матеріально-технічної бази.

5.2.              Здійснювати відбір на факультетах і кафедрах за сприянням зав.кафедр та деканів, керівництва університету обдарованих студентів та аспірантів за їх бажанням для залучення до наукової роботи, поглибленої наукової та науково-технічної підготовки.

5.3.              Подавати в установленому порядку пропозиції щодо зменшення навчального навантаження окремим магістрантам за рахунок збільшення часу виконання ними наукових досліджень і розробок.

5.4.              Отримувати в пріоритетному порядку в університеті додаткові штатні посади наукових і науково-педагогічних працівників для працевлаштування в НДІ ЄІРД випускників магістратури та аспірантури, що пройшли в ньому поглиблену наукову та науково-технічну підготовку.

5.5.              У встановленому законодавством порядку здійснювати ділові та наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн.

5.6.              У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно до чинного законодавства щодо виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, послуг, продажу науково-технічної продукції, ліцензій тощо у межах головного наукового напряму діяльності НДІ ЄІРД.

5.7.              Залучати для виконання робіт вітчизняних та іноземних спеціалістів на контрактній основі, за договорами підряду та на інших умовах, що не суперечать законодавству.

5.8.              Преміювати працівників НДІ ЄІРД за досягнуті наукові та науково-прикладні результати.

VI.            Результативність діяльності НДІ ЄІРД

6.1. Кожен науковий працівник НДІ ЄІРД повинен:

-       щороку опублікувати не менше трьох наукових статей у фахових виданнях ВАК та закордонних фахових виданнях, серед яких не менше ніж одна – одноосібна;

-       здійснювати керівництво науковими дослідженнями та розробками студентів, відповідаючи за їх індивідуальну поглиблену наукову та аналітичну підготовку.

6.2. Науковці НДІ ЄІРД, що готують до захисту докторську дисертацію, повинні видавати наукову монографію за темою дисертації.

6.3. Доктори та кандидати наук, що беруть участь у навчальному процесі в НДІ ЄІРД, повинні мати протягом терміну виконання програми виданими не менше п’яти друкованих аркушів власного доробку в підручниках та навчальних посібниках.

6.4.              Кожна фундаментальна чи прикладна науково-дослідна робота, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету два й більше років, повинна завершуватись завершальним науковим звітом і підготовкою наукових публікацій, як правило, наукової монографії.

6.5.              Кожен магістрант, що пройшов наукову підготовку в НДІ ЄІРД протягом понад півтора роки, повинен мати не менше двох наукових публікацій у фахових виданнях ВАК чи закордонних фахових виданнях.

6.6.              НДІ ЄІРД має сприяти підвищенню рівня науково-освітньої кооперації шляхом активізації та урізноманітнення форм роботи з установами Національної та галузевих академій наук, інших міністерств та організаціями.

6.7.              НДІ ЄІРД має забезпечити умови стажування аспірантів і молодих учених у провідних університетах та наукових центрах за профелем своєї діяльності.

6.8.              НДІ ЄІРД щороку повинен звітувати щодо результатів виконання завдань і заходів програми згідно з показниками, установленими державними замовниками відповідно до критеріїв та рівня фінансування Програми в поточному році.

VII.        Матеріально-технічне забезпечення

та фінансування діяльності   НДІ ЄІРД

7.1.      Фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НДІ ЄІРД здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних, прикладних досліджень і розробок, коштів, що надійшли за надання послуг відповідно до функціональних повноважень, а також від грантової діяльності, залучення власних коштів НДІ ЄІРД, спонсорів, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

7.2.      НДІ ЄІРД зобов’язаний здійснювати модернізацію та оновлення своєї матеріально-технічної бази відповідно до потреб забезпечення діяльності за обраним науково-технічним напрямом, призначаючи щороку на це частину від загальних надходжень. Обґрунтування зазначених витрат погоджуються з керівництвом університету. Відповідна інформація надається державним замовникам на їх вимогу.

7.3.   На час експерименту оплата працівників НДІ ЄІРД здійснюється за окремою схемою та розрахунками, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки.

VIII.    Реорганізація і ліквідація НДІ ЄІРД

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію НДІ ЄІРД приймається Ректоратом ЧНУ за погодженням з Міністерством освіти та науки України.

 

 

Скачати Положення про НДІ ЄІРД в PDF

 

 

Понеділок, 14 серпня 2017 14:31 Автор

{loadposition left}

Народився 23 жовтня 1962 року у м. Кременчук, Полтавської області. Там же закінчив середню школу № 18 у 1979 році.  В цьому ж році поступив на вечірнє відділення історичного факультету Чернівецького державного університету. Трудову діяльність почав на Кременчуцькому автомобільному заводі, продовжив її у Чернівецькій міськлікарні № 1. У жовтні 1980 року був призваний на строкову службу, яку розпочав на Балтійському, продовжував на Північному Флоті. Звільнився в запас у грудні 1983 року. З 1985 року перейшов на денне навчання на історичному факультету ЧДУ, який закінчив у 1988 році з відзнакою. Після цього працював асистентом, заступником секретаря, секретарем комітету ЛКСМУ Чернівецького державного університету. У 1990 р. вступив до аспірантури за спеціальністю Всесвітня історія, яку закінчив у 1993 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Ідейно-теоретичні позиції Російської секції міжнародного Товариства Робітників (1870 – 1873 р.» у 1994 р. (науковий керівник – проф. Шаповалов В.В.). По закінченню аспірантури працював асистентом кафедри історії нового та новітнього часу. У 1994 р. був обраний заступником голови Чернівецької обласної ради по виконавчій роботі, а у 1995 році – призначений заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Після звільнення з цієї посади працював доцентом кафедри історії нового та новітнього часу. З 1996 по 1999 р. навчався у докторантурі Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. З 1999 року – зав. кафедри політології та соціології історичного факультету ЧДУ. У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Політичні ідеї Михайла Драгоманова» у Інституті політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, науковий консультант – проф. Макар Ю.І. Після захисту продовжив працювати завідувачем кафедри політології (2003 – 2006 рр.), пізніше перейменованої в кафедру політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з 2006 р.). У 2010 р. призначений на посаду Директора науково-дослідницького інституту європейської інтеграції та регіональних досліджень (за сумісництвом).

За час роботи неодноразово обирався координатором (головою) Буковинського політологічного центру, був депутатом Чернівецької міської ради (1990 – 1994 рр.), Головою Аналітично-консультативної ради при голові Чернівецької обласної адміністрації (2003 – 2005 рр.), Головою Громадської колегії (2005 – 2006 рр.) при голові Чернівецької обласної адміністрації (ЧОДА), Головою Громадської Ради при голові ЧОДА (2006 – 2010 рр.), заступником Голови громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації (2010 – 2011 рр.). та обраний Головою Громадської ради при Чернівецькій обласній адміністрації у 2011 році. Виконував низку інших громадських доручень, зокрема був керівником Центру європейських студій, Центру європейських та регіональних досліджень в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Нагороди:

За час роботи заохочувався подяками ректора, відзнаками Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної Ради та Чернівецької обласної державної адміністрації. Нагороджений Почесною Грамотою МОНУ, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Верховної ради України, Почесним званням «Заслужений працівник освіти України».

Тематика наукових досліджень:

Коло наукових інтересів охоплює дослідження проблем європейської інтеграції, історії та теорії політичної науки, політичної історії Східної Європи, посткомунізм, етнополітологію, політичну регіоналістику та окремі аспекти теорії та практики державного управління.

Додаткова інформація:

Запрошувався на викладацьку роботу в Академії Істрополітані, Академії Істрополітані Новій (Словаччина) з 1996 по 2002 рр. Працював запрошеним професором в Університеті Альберти (Едмонтон, Канада – 1998 – 1999, 2002 – 2003 рр.), професором Ягеллонського університету (Краків, Польща, 2006 – 2008 рр.), запрошеним професором  Європейського гуманітарного університету у 2001 – 2004 рр. (Мінськ, Білорусь), професором і куратором магістерської програми Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва, з 2006 року). Запрошувався для прочитання курсу лекцій у Російський гуманітарний університету (Москва, Росія, 2005 р.).

Брав участь у діяльності Міжнародної асоціації україністів, а в 1999 – 2002  рр. був членом її Міжнародного Бюро, був членом Канадської Асоціації славістів, Американської політологічної асоціації (APSA), Асоціації дослідників національностей (ASN)є членом Української Асоціації Політичних наук (з 2002 року – член її Президії), в інших міжнародних асоціаціях. З 2010 року обраний членом Української Академії політичних наук. Експерт ВАК України у 2004-2008 рр., член Науково-методичної комісії Міністерства освіти та науки України з 2008 р. Заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських (та кандидатських) дисертацій з політичних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з 2004 р.).

Член редколегій та наукових рад низки наукових періодичних видань: Румунія – “Eurolimes”, Польща – “Nowa Ukraina”, Молдова – “Moldoscopie”, Беларусь – «Вестник Брестского государственного университета» та «Палітычная сфера», в Україні – «Освіта регіону», «Політологічні та соціологічні студії» (науковий редактор) та інших.

Вівторок, 08 серпня 2017 07:55 Автор
Субота, 05 серпня 2017 20:45 Автор
Субота, 05 серпня 2017 20:45 Автор

chernivtsi university

Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Метою діяльності НДІ ЄІРД є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень процесів європейської інтеграції України в контексті сучасного політичного, соціально-економічного та етнічного розвитку країн Південно-Східної, Центральної та Західної Європи та забезпечення на цій основі умов для здійснення поглиблених наукових і аналітичних прогнозів регіонального розвитку.
 

Значні наукові результати

Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, розробка експертних висновків і прогнозних оцінок, підготовка аналітичних матеріалів та пропозицій із досліджуваних проблем.
 

Міжнародні конференції

Організація міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів і симпозіумів відповідно до напряму досліджень та розробок.
 

Поглиблена підготовка

Поглиблена наукова й аналітична підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними наукових досліджень і аналітичних розробок.
 

Інтелектуальна власність

Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, менеджерів державного управління.

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наші цілі

 
Мета діяльності Інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень конкретизується низкою ключових цілей.
 

Аналіз актуального стану

та перспектив розвитку відносин України з Європейським Союзом, іншими інтеграційними об’єднаннями та структурами.
 

Прогнозування реакції

різних політичних сил цих країн на зовнішню та внутрішню політику України.
 

Здійснення наукового аналізу

та вироблення практичних рекомендацій щодо суспільно-політичного розвитку прикордонних областей і Чернівецької області зокрема.
 

Проведення моніторингу

та аналізу, вироблення пропозицій у діяльності єврорегіону «Верхній Прут».
 

Впровадження досвіду роботи

єврореґіонів Західної Європи та можливостей його використання в діяльності єврорґеіону «Верхній Прут».
 

Моніторинг ефективності

інформаційного забезпечення реалізації євроінтеграційної стратегії України
 

Вивчення можливостей

економічного та політичного співробітництва України з державами Південно-Східної та Центральної Європи та її участі в інтеграційних європейських процесах.
 

Відстеження динаміки

соціально-економічного розвитку прикордонних з Україною повітів Румунії та Республіки Молдова та їх впливу на міжетнічні стосунки.

Основні види діяльності

Напрямки нашої роботи

 
Відповідно до зазначених цілей, діяльність НДІ ЄІРД зосереджена на таких напрямках:

 

Проведення фундаментальних і прикладних досліджень, які відповідають світовому рівню

 

Участь у підготовці студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та аналітичної діяльності НДІ ЄІРД і вимог регіонального розвитку економіки.

 

Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, здійсення післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів за головними напрямами наукової і аналітичної діяльності НДІ ЄІРД.

 

Адаптація навчальної та наукової діяльності до вимог європейського науково-освітнього простору.

 

Використання кадрового наукового потенціалу НДІ ЄІРД для вирішення актуальних наукових, політичних, соціально-економічних та культурних проблем регіонального розвитку.

 

Інтегрування науково-навчальної діяльності НДІ ЄІРД з науковою діяльністю академічних наукових установ та процесом державного управління регіональним розвитком.

 

Міжнародне наукове та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, зокрема міжнародними фондами.
Сторінка 1 із 2

Про нас

Ми Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) що є структурним науковим та навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Будьмо на зв'язку:

Контакти

  rieirssite (@) gmail.com
  +380372 52 30 53
  +380372 55 71 82
  Вул. Нагірна, 7
Чернівці, 58001, Україна